Stan zapalny

Komórki tkanek, w których toczy się proces zapalny, uwalniają ok. 40 rodzajów białek nazywanych chemokinami oraz eikosanoidy (np. leukotrien LTA4), które rozprowadzane są parakrynowo. Wiele komórek, które mogą brać udział w zapaleniu lub procesach naprawczych, np. granulocyty i komórki macierzyste, ma na swojej powierzchni receptory wiążące chemokiny. Po związaniu chemokin komórki takie uaktywniają się ruchowo i wędrują w kierunku toczącego się zapalenia. Również leukotrieny działają chemotaktycznie. W stanie zapalnym komórki syntetyzują białka - enzymy: syntazę prostaglandyn (COX2) oraz lipoksygenazy katalizujące powstawanie leukotrienów i lipoksyn. Eikosanoidy działają synergistycznie z innymi mediatorami zapalenia - bradykininą i histaminą, prowadząc do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zwiększenia ich przepuszczalności. Powoduje to zaczerwienienie i obrzęk miejsca, w którym toczy się zapalenie (dwa klasyczne objawy zapalenia). Prostaglandyny PGI2 i PGE2 wytwarzane w mózgu pod wpływem cytokiny zapalnej - IL-1J3 wiążą się z receptorami na powierzchni neuronów, wywołując uczucie bólu (jeden z objawów zapalenia). Ponadto prostaglandyna PGE2 wiąże się z receptorami powierzchni neuronów narządu naczyniowego blaszki krańcowej w polu przedwzrokowym podwzgórza, doprowadzając do podwyższenia temperatury (jeden z objawów zapalenia). Inhibitory syntez prostaglandyn, nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - aspiryna, indometacyna, ibuprofen i in., znoszą klasyczne objawy zapalenia.
System reklamy Test