Możliwość dokonania wyboru

Chory ma prawo w każdej chwili zrezygnować z leczenia zaproponowanego mu przez lekarza. W ostatnich latach wzrasta liczba chorych na nowotwory, którzy wybierają taką drogę. Wiele niemedycznych metod leczenia nowotworów złośliwych opiera się na założeniu, że zwiększają one odporność immunologiczną. Ocenę skuteczności wyprowadza się z całokształtu zachowań chorego na nowotwór, ponieważ leczenia wymaga nie tylko chory narząd, lecz cały człowiek w jego powiązaniach społecznych. Odnosi się to do okresu dzieciństwa, dotyczy rodziny, wychowania, szkoły, pracy i kontaktów osobistych. Stawia ono na znaczenie osobistego nastawienia do choroby i jego wpływ na zdolność do samowyleczenia. Próbuje też aktywizować siły drzemiące w chorych. Jeżeli metody te traktować alternatywnie, czyli gdy mają zastąpić leczenie stosowane przez medycynę oficjalną, wówczas niosą z sobą wielkie ryzyko zaprzepaszczenia szans, które mimo wszystko stwarza medycyna oficjalna. Żadna z metod leczniczych stosowanych przez medycynę alternatywną nie potrafiła dowieść sposobami nauko-wo-badawczymi swej skuteczności w nowotworach złośliwych. Mimo to są korzystne skutki takich metod leczenia. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy są one stosowane jako uzupełnienie dla medycyny oficjalnej. Tak na przykład stosuje się preparaty jemioły, Plenosol do leczenia uzupełniającego chorób nowotworowych, mimo iż w szeroko zakrojonych badaniach skuteczność przeciwnowotworowa tych preparatów nie została udowodniona.
System reklamy Test