Biologia - heparyna

Heparyna jest glikozaminoglikanem (tworzącym kompleks z białkiem) mającym wiele grup SO4. Dlatego też komórki tuczne tkankowe wykazują metachromazję (gr. meta - poza, chroma - barwa), tj. wybarwiają się niebieskim barwnikiem (np. błękitem toluidyny) na czerwono. Heparyna jest związkiem chemicznym podobnym do siarczanu heparanu składnika istoty podstawowej tkanki łącznej właściwej. W warunkach naturalnych jest silnym środkiem przeciwkrzepliwym, ponieważ aktywuje antytrombinę III, która jest składnikiem osocza krwi. Heparyna jest również silnym aktywatorem lipazy lipoproteinowej, enzymu rozkładającego tłuszcze lipoprotein. Dlatego też przypisuje się jej udział w przeciwdziałaniu powstawania miażdżycy. Histamina powstaje w komórkach tucznych przez dekarboksylację tlenową histydyny. Dlatego też komórki tuczne zalicza się do układu komórkowego APUD (ang. amine pre-cursor uptake and decarboxylation, pobieranie prekursorów aminowych i dekarboksylacja). Inne komórki układu APUD pobierają inne aminokwasy, np. tryptofan, i dekarboksylują go do 5-hydroksytryptaminy, czyli serotoniny. Histamina powoduje rozszerzenie małych żył oraz zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, powstawanie pęcherzyków skórnych, obrzęków i innych objawów alergii.
System reklamy Test